Stichting Meuze

Stichting Meuze
De stichting Meuze is opgericht op 7 april 2014 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 60425857 en heeft de status van culturele ANBI.

Doelstellingen
De stichting Meuze tracht haar doel onder meer te bereiken door:

a. zowel kunstenaars, als kunstinstellingen of kunstenaarsinitiatieven die bijzondere offstream projecten hebben en waarvoor minder eenvoudig steun is te vinden via de geijkte kanalen (zoals grote fondsen, musea) inhoudelijk, financieel en logistiek te steunen bij het realiseren van deze projecten zowel in Nederland als op internationaal niveau;

b. de projecten van de kunstenaars, de kunstinstellingen of kunstenaarsinitiatieven onder de aandacht te brengen bij een brede publieksgroep door de productie van projecten, tentoonstellingen, publicaties en/of educatieve projecten;

c. in het oog springende hoog kwalitatieve projecten onder te brengen bij instellingen, plekken of initiatieven die niet onmiddellijk voor de hand liggen, waaronder instellingen of kunstenaarsinitiatieven, die gevestigd zijn op locaties, die nog niet of nauwelijks een culturele infrastructuur hebben en instellingen die wel binnen een culturele infrastructuur gevestigd zijn, maar nog niet over de middelen beschikken om zich duidelijk te profileren in pers, bij de grote galeries en, daarmee samenhangend bij de fondsen.

Bestuur Meuze
Dees Linders, voorzitter
Alexander Ramselaar, secretaris
Jacob J. Jurg, penningmeester
Simon Davies, bestuurslid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, noch in geld noch in natura.

Organisatie
Marieke Wiegel, directeur

Jaarstukken
Het jaarverslag en financieel verslag van 2015: Jaarrekening Stichting Meuze 2015
RSIN/fiscaal belastingnummer: 853905538
Postadres: Schepenstraat 48A 1 hoog – 3039 NJ Rotterdam